Arbejdsmetoder

Alle opgaver begynder med en vurdering af opgaven, en målsætning og en opgavebeskrivelse, hvorved der foretages en forventningsafstemning mellem myndighed, borger og medarbejder.

Pædagogiske metoder

Vi anvender kun anerkendte metoder. Og vi har gennem årene opnået mange positive og vellykkede rehabiliteringsforløb, hvor borgere efter et forløb med vores medarbejdere, efterfølgende har kunnet skabe sig et meningsfuldt liv.

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi er en aktiv, struktureret og problemorienteret metode. Den giver borger mulighed for at finde alternativer til uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og udvikle nye færdigheder. Der fokuseres på borgerens tanker og følelser, hvorved beboeren igennem omstrukturering og refleksion vælger anden adfærd og efterhånden kan mestre vanskelige situationer.

Anerkendende pædagogik

Alle har brug for anerkendelse og vi betragter borger som et individ med egne rettigheder og egen identitet. Vi er opmærksomme på fremskridt og anerkender og roser borger herfor.

Recovery

Recovery er en pædagogisk metode, der hjælper borger med at komme sig efter en alvorlig psykisk lidelse. Og vi arbejder især med følgende områder

  • Netværk
  • Interaktion i hverdagen
  • Accept og tillid

Netværk

Man kan ikke komme sig alene. Der er brug for at være medlem af et netværk, hvor man kan have gensidige relationer til familie, venner og andre. Vi støtter borger i at etablere netværk og vedligeholde det. Blandt andet er det muligt, at få de nærmeste pårørende med til fødselsdage, pårørende dag og udviklingsplans møde.

Interaktion i hverdagen

Det betyder, at borger har noget meningsfuldt at beskæftige dig med i hverdagen, for eksempel en dagbeskæftigelse eller en uddannelse. Herved vil borger opleve at få en øget selvtillid og mere selvværd samt en tilfredsstillelse ved at udføre nogle opgaver. Via jobcenter støtter vi borger i at finde og fastholde en beskæftigelse/uddannelse.

Accept og tillid

Vi tager udgangspunkt i, at borger accepteres, som den man er. Gennem tillidsskabende adfærd, sørger vi for at borger opnår tillid til os.

DAT: Dialektisk Adfærds Terapi

Til borgere med selvskadende adfærd kan vi anvende DAT. Det er en meget effektiv måde at behandle en dysfunktionel adfærd på, blandt andet fordi der er et stort fokus på borgerens emotionelle regulering. Gennem behandlingen styrkes borgerens opmærksomhed til kunne identificere og acceptere de svære følelser, hvilket gør det lettere at bearbejde og regulere de tunge følelser.

NADA behandling

NADA behandling består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene skal sidde i øret i 30-45 minutter og man bør sidde stille og slappe af for at få det fulde udbytte. NADA har vist sig at være virksom mod angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang. Behandlingen kan benyttes ved behov her og nu eller som langtidsbehandling.

Åben Dialog

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager professionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Inddragelse af netværk sker på baggrund af borgers ønske og som noget af det grundlæggende vægter alle udsagn lige. Den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiv.

Tilgangen er baseret på syv grundprincipper, nemlig hurtig hjælp, aktivering af netværkets mange ressourcer, fleksibilitet og mobilitet, ansvar, psykologisk kontinuitet, tolerance overfor usikkerhed om årsag til krise og løsning herpå samt dialog.

Rollemodel for borgere med anden etnisk baggrund

Vi fungerer også som rollemodel for borgere med anden etnisk baggrund end dansk og vi arbejder både på dansk, engelsk og farsi. Som rollemodel kan vi styrke borgeren til at udnytte sine evner og mestre sit eget liv på de givne betingelser.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk